PULINET Journal ผ่านการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แล้ว

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

PULINET Journal จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) และขณะนี้วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI ในกลุ่มที่ 2 (2565-2567)

ผลงานวิชาการที่ PULINET Journal ตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน

PULINET Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึง และดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงวารสาร PULINET Journal ได้ที่ https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal

PULINET Journal ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 2 (2565-2567) ซึ่งในการพิจารณาประเมินว่าวารสารนั้น ๆ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหน ทาง TCI มีเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้ำสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) โดยพิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

กลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลัก และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ระหว่าง 10-15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

กลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ำกว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการประเมินคุณภาพทาง TCI มีการกำหนดเกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง คือ
เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)
1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด
2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
7. คุณภาพของบทความในวารสาร
8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร PULINET Journal สามารถศึกษาแนวทางการพิจารณาบทความได้ที่ https://sites.google.com/view/pulinet-journal

——————————————————-

บรรณานุกรม :

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. (2557). PULINET Journal. https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. (2565). PULINET Journal. https://sites.google.com/view/pulinet-journal/

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ. (2563). การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567). https://tci-thailand.org/download/การประเมินคุณภาพวารสารในฐาน-TCI-รอบที่-4.pdf