วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา

จากชื่อเดิมวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University) เว็บไซต์ http://www.arts.su.ac.th/notice10052565/  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา (Journal of Arts and Thai Studies : ARTS) ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นฉบับแรก และเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ในหลากหลายหัวข้อ เช่น ภาษา วรรณคดี สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภูมิศาสตร์ การสื่อสาร สารสนเทศ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไทยศึกษา เว็บไซต์ใหม่ Journal of Arts and Thai Studies

กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นวารสารออนไลน์แบบเปิด โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์กับความสำคัญของเกลือสมุทรเมืองเพชรบุรี สมัยรัชกาลที่ 4-หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เอกสารจีนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา เขียนโดย อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เรื่อง การศึกษาการกำเนิดและพัฒนาการด้านอายุรเวทในวรรณคดีสันสกฤต เขียนโดย นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อ่านฉบับเต็ม: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/artssu/index และส่งผลงานตีพิมพ์ได้ที่: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/artssu/about/submissions

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงแรก ๆ ยังไม่ได้เป็นดิจิทัล ซึ่งหอสมุดฯ มีตัวเล่มให้บริการที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (รหัสวารสาร อ62) ฉบับแรก ปีที่1 ฉบับที่1 (มิ.ย.-พ.ย. 2517) และฉบับสุดท้าย  ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค. 2561)  ตรวจสอบวารสารที่:  http://www.opac.lib.su.ac.th:80/record=b1060689

วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพวารสารพบว่าเป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพระดับดีที่สุด มีค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2561 เท่ากับ 0.026 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของวารสารได้ที่:  https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=730

ปัจจุบันวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” จากศูนย์ TCI ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563–31 กรกฎาคม 2567

 

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์. (2564, มกราคม 1). วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” จากศูนย์ TCI. http://www.arts.su.ac.th/test-blog-9/