เรียนและรู้จัก “ลูสพารตส์” ไปกับลูก

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน การเรียนออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเด็ก ๆ ในการเรียนออนไลน์ของลูกหลายๆ ครั้ง จึงกลายเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่ต้องเรียนรู้ไปด้วยพร้อม ๆ กับลูก ซึ่งหลายครั้งในเนื้อหาการเรียนของลูก ก็เป็นสิ่งที่คนเป็นแม่อย่างเราไม่คุ้น ไม่รู้จัก หรือเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก เช่นหน่วยการเรียนในเรื่อง “ลูสพารตส์” ยอมรับเลยว่าครั้งแรกที่เห็นหัวข้อหน่วยการเรียนนี้ ถึงกับต้องไปเปิด google ว่ามันคืออะไร??

ลูสพารตส์ (Loose parts) ลูสพารตส์ คือ อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นของจากธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจมีอยู่แล้วในบ้าน เป็นของที่ไม่ใช้แล้ว หรืออาจเป็นขยะที่ทิ้งแล้ว ที่สามารถนำมาผสม ถอด ต่อเข้า ต่อเติม ประกอบ เคลื่อนย้าย จัดวางได้โดยอิสระ สามารถเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมา ถือไปไหนมาไหนได้ นำมาออกเเบบสร้างใหม่ได้หลากหลายวิธี เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

การเล่นแบบ ลูสพารตส์ มีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการนำสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบ เชื่อมโยง ให้เป็นของเล่นต่าง ๆ ตามไอเดียของตนเอง เช่น นำกล่องกระดาษมาทำเป็นบ้าน เป็นหุ่นยนต์ เป็นต้น ทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการคิดและลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ความคิดที่อิสระและเปิดกว้างให้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ได้ค้นพบตัวเองจากการเล่นในแบบที่ชอบและสนใจ  ทั้งยังเป็นการสอนให้เด็กใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว จากการนำของไม่ใช้แล้วหรือของเหลือใช้ นำกลับมาประดิษฐ์ ดัดแปลงใช้ใหม่ นอกจากจะเป็นการช่วยลดขยะแล้ว ยังเป็นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ และรู้จักนำสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้งด้วย  และที่สำคัญการเล่นแบบนี้เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ในการมีส่วนร่วมและใช้เวลาด้วยกัน พ่อแม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ลูกสนใจ จากความคิด และมุมมองของลูก

ทำให้นึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเห็นการเล่นแบบลูสพารตส์นี้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้มีโอกาศไปศึกษาภาษาระยะสั้น ๆ  ซึ่งเด็ก ๆ ในโรงเรียนจะมีชั่วโมงเล่นที่สามารถนำวัสดุ อุปกรณ์ที่เก็บอยู่ให้ตู้คอนเทนเนอร์ออกมาเล่นได้ตามจินตนาการของตัวเอง ของที่อยู่ในตู้จะเป็นเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ลังกระดาษ ท่อนไม้ ยางรถยนต์ เป็นต้น

 

 

   

รูปสุดท้ายเป็นผลงานของลูกชายที่บ้าน ที่ได้จากการนำวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาประดิษฐ์ค่ะ

ขอบคุณมูลจาก : เว็บไซต์ แปลน ฟอร์ คิดส์   https://shorturl.asia/hficR