Google Classroom กับการจัดทำห้องอบรม Information Literacy

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มีการจัดโปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Programs) เพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ โดยจัดโปรแกรมการอบรมไว้หลายโปรแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โปรแกรม EndNote การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง (WebOPAC) เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการจัดการอบรมทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ทั้งแบบที่หอสมุดฯ มีตารางการอบรม และแบบที่มาจากคำร้องขอของผู้ใช้บริการ แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้หอสมุดฯ ต้องปรับรูปแบบการอบรมการรู้สารสนเทศใหม่เป็นแบบออนไลน์ ทั้งผ่านระบบ Zoom Meeting และ Google Meet ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

จากการที่ในช่วง 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษของคณะเพื่อสอนในรายวิชาหนึ่งโดยทำการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รวมถึง Feedback จากการอบรมการรู้สารสนเทศที่ทางหอสมุดฯ ดำเนินการอยู่ หลายครั้งที่ภายหลังการอบรมมักได้รับโทรศัพท์สอบถามเรื่องราว หรือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเพิ่มเติม

จึงเกิดความคิดว่าหากเราจำลองห้องอบรมขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถย้อนกลับมาดู มาสอบถามเหมือนยังอยู่ในห้องอบรม หรือร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆ ที่หอสมุดฯ จัดทำขึ้น จากนั้นได้ทดลองออกแบบห้องอบรมการรู้สารสนเทศด้วย Google Classroom ขึ้น เพื่อทำเป็นต้นแบบห้องอบรมออนไลน์ ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการปรับสำหรับการใช้งานจริง เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการทำรายละเอียดประกอบเรื่องราวต่างๆ ที่จะให้มีในอบรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Pre-test, Post-test, การจัดทำคลิปการสอนไว้ในห้องเรียน, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอบรม เป็นต้น

ตัวอย่าง Google Classroom กับการจัดทำห้องอบรม Information Literacy

g-classroom-01

g-classroom-opac

g-classroom-opac-student

g-classroom-opac-class

นอกจากนี้มีการเพิ่มส่วนของ Google Meet เข้ามาไว้ในแต่ละห้องอบรม เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมการอบรมแบบ real time ตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละห้องอบรมได้ เพียงแค่ผู้ใช้บริการเข้ามาในห้องอบรมนั้นๆ ใน Google Classroom และคลิกเข้าร่วมตรง Meet เท่านั้น (เรื่องของ Google Meet จะมาบอกเล่าในครั้งต่อไป)

g-classroom-meet

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่จัดทำขึ้น และมีการทดลองใช้งาน โดยหัวหน้างานบริการสารสนเทศเป็นวิทยากรอบรม และหัวหน้าหอสมุดฯ กับหัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้เข้าอบรม หลังจากนี้จะต้องทำทุกส่วนให้ครบถ้วนต่อไป