วารสารอิเล็กทรอนิกส์

วารสารที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ไม่ได้บอกรับตัวเล่มในปี พ.ศ. 2563

มีจำนวน 2 รายชื่อ เนื่องจากจะทำการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

และสามารถอ่านออนไลน์ได้ ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ หอสมุดฯ มีตัวเล่มฉบับแรก ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มี.ค. 2523 และฉบับปัจจุบัน ปีที่ 40 ฉบับที่ 161 ก.ค.-ก.ย. 2562 เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

ผู้จัดทำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ราย 3 เดือน

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (International Standard Serial Number) หรือ ไอเอสเอสเอ็น (ISSN)

ISSN 0125-6564 (Print) รหัสวารสาร จ72  ISSN 2673-0677 (Online)

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.opac.lib.su.ac.th/ โดยพิมพ์ชื่อวารสาร จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  เลือก Title

หน้าจอจะปรากฏดังนี้

 

พิมพ์ชื่อวารสาร จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เลือก Title

ดูตัวเล่มได้ที่ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ได้ที่  ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

สามารถอ่านฉบับออนไลน์ได้ที่  http://cbsreview.acc.chula.ac.th

2. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดฯ มีตัวเล่มฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ธ.ค. 2513 และฉบับปัจจุบัน ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2562 เป็นวารสารที่รวบรวมผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ราย 3 เดือน

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (International Standard Serial Number) หรือ ไอเอสเอสเอ็น (ISSN)

ISSN 0859-8835  (Print) รหัสวารสาร ว6ค45  ISSN 2651-2017 (Online)

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.opac.lib.su.ac.th/ โดยพิมพ์ชื่อวารสาร  ครุศาสตร์  เลือก Title

หน้าจอจะปรากฏ ดังนี้


ตรวจสอบข้อมูลพิมพ์ชื่อวารสาร ครุศาสตร์ เลือก Title

เลือก Num 1 หน้าจอจะปรากฏ ดังนี้

ดูตัวเล่มได้ที่ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ได้ที่  ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

สามารถอ่านฉบับออนไลน์ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU