เทศกาลชวนฝัน อ่านหนังสือกัน @SUS Library 24 hour

วันนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน หัวหน้าเวร 24   ชั่วโมง โดยมีเพื่อนร่วมงาน คือ พี่วาสนา และนายพิชิต

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้บริการ 24  hour  เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545  ข้าพเจ้าเป็นคนแรก ที่ได้ปฏิบัติงาน Library 24 hour โดยมีรายชื่อผู้ปฏิบัติจะหมุนเวียนใช้วิธีการจัดเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อ ข้าพเจ้าอยู่เวรครั้งแรกในวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ซึ่งเปิดบริการที่อาคาร มล. ปิ่น มาลากุล โดยเปิดเฉพาะ ชั้น 1 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Center) เท่านั้น มีผู้ปฏิบัติ จำนวน 2 คน คือหัวหน้าเวร และเจ้าหน้าที่ตรวจทางเข้าออก เปิดให้บริการเฉพาะที่นั่งอ่าน

ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงมี จำนวน 3 คน ได้แก่ หัวหน้าเวร  และเจ้าหน้าที่ ลำดับที่ 1 และเจ้าหน้าที่ลำดับที่ 2 เปิดให้บริการที่อาคารหอสมุดฯ เฉพาะที่นั่งอ่าน ชั้นที่ 1-4 เท่านั้น  เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 คุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

รวมเวลาที่ปฏิบัติงาน OT. 24 hour  จำนวน 24 ครั้ง  ระยะเวลาการเปิดให้บริการ 17 ปี  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่เวร O.T. ในตาราง หรือ O.T. 24   hour ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจทุกครั้ง เพราะเป็นผู้ให้บริการ   บุญเกิดขึ้นในใจตลอดเวลา

วันนี้ ข้าพเจ้ามีเวร OT. ในตาราง และ หัวหน้าเวร 24 hour

หน้าที่ ที่รับผิดชอบ คือ ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  และแนะนำการใช้ web opac  พาผู้ใช้ตามหาหนังสือ ตาม Call no. เพื่อให้ผู้ใช้ หาหนังสือที่จัดเรียงอยู่บนชั้นได้   เก็บสถิติจำนวนผู้ใช้บริการ จัดเก้าอี้ ดูแลความเรียบร้อย  เก็บหนังสือตามโต๊ะ เก็บขยะบนโต๊ะอ่าน และขวดน้ำ  หน่วยงานสอนให้บุคลากรรู้จักเป็นผู้ให้  ทำให้มีความสุขในการให้บริการ

บรรยากาศเทศกาล ชวนฝัน ชวนอ่าน ที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส

บรรยากาศชวนฝัน ชวยกันอ่านหนังสือ   ห้องอ่านชั้น 4

ปัญหาที่พบ คือ นักศึกษาติวกันเสียงดัง ไม่มีห้องเฉพาะที่จะ Discussion   ต้องคอยแจ้งเตือน ให้ลดเสียงเบาลง เนื่องจากรบกวน ผู้ใช้ท่านอื่น  และได้สอบถามนักศึกษาพบว่า นักศึกษาใช้ห้องกลุ่มตั้งแต่ เวลา  20.00 – 24.30 น. จึงจะกลับไปนอน

บรรยากาศการติวหนังสือสอบ   ห้องสนทนากลุ่ม  ชั้น 4