พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเมื่อทรงผนวช ได้เสด็จธุดงค์ตามหัวเมืองหลายมณฑล ทรงประจักษ์ถึงประโยชน์ของการ เสด็จประพาสหัวเมือง ที่ได้เห็นความเป็นอยู่ตลอดจนทุกข์สุขของราษฎรเป็นประโยชน์ต่องานราชการบ้านเมือง ในรัชสมัยของพระองค์ จึงทรงสร้างพระราชวังและตำหนักที่เสด็จประพาสขึ้นหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมือง พระราชวังที่ทรงสร้างขึ้นนั้น

Read More

ตำบลพระปฐม ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนครปฐม เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ

Read More

บทความนี้เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณตาสงวน กิตติภูริวงศ์ และบุตรชายคือคุณวชิรวิทช์ กิตติภูริวงศ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารหารส่วนตำบลวัดแค) ซึ่งผู้เขียนได้ไปเก็บข้อมูล ณ บ้านเลขที่  46/1

Read More

การประดับประดา “สะพานเจริญศรัทธา” ในวันพระราชพิธีเปิดสะพาน      ซุ้มประตู (ภาพขวา หากสังเกตจากภาพนำเรื่องจะเห็นอยู่ตำแหน่งกลางภาพไกลๆ)  ซุ้มนี้สร้างขึ้นประดับในโอกาสเสด็จฯ เปิด “สะพานเจริญศรัทธา”

Read More