Tag Archives: ฐานข้อมูล TCI

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

1 October 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

      ดิฉันได้เคยรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่หอสมุดฯ มีให้บริการและปรากฏชื่อในฐานข้อมูล TCI มาแล้ว จำนวน 145 รายชื่อ (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64700)

         หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีรายชื่อ

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

การส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ สิ่งสำคัญที่นักวิจัย นักศึกษาต้องพิจารณา คือ วารสารนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI  ส่วนวารสารจะต้องมี Peer Review หรือไม่นั้นไม่มีปัญหา เพราะวารสารที่สามารถไปมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น การมีคณะกรรมการ Peer Review  ระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการพิมพ์ …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร