หนังสือแจ้งหาย

16 February 2018
Posted by somboon

การแจ้งหนังสือหาย
 
หนังสือของหอสมุดฯ ที่ผู้ใช้บริการยืมไปแล้วเมื่อทราบว่าทำหายก็ต้องมาเขียนแบบแจ้งหนังสือหายหรือชำรุดที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนของหอสมุดฯ  ผู้ใช้บางคนรู้ตัวเร็วว่าหนังสือหายแน่นอน เช่น จำได้ว่าลืมไว้บนรถเมล์ หรือหนังสือตกหล่นขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น บางคนเมื่อหาหนังสือที่ยืมไปแล้วไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนก็มาแจ้งหาย หรืออาจได้รับการติดตามทวงถามหนังสือค้างส่งไปจึงค่อยมาติดต่อหอสมุดฯ ว่าหาหนังสือไม่พบและเขียนแบบฟอร์มแจ้งหนังสือหายไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการแจ้งหนังสือหาย  เมื่อผู้ใช้บริการมาแจ้งหนังสือหาย  เจ้าหน้าที่จะนำแบบแจ้งหนังสือหายหรือชำรุดให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้คือ
1.  ข้อมูลส่วนแรกจะเป็นชื่อ นามสกุล สังกัด/รหัส โทรศัพท์ e-mail ของผู้ทำหนังสือหาย/ชำรุด
   คลิก /ในช่องสี่เหลี่ยม  [    ]  หาย    [     ] ชำรุด 
 
  แล้วกรอกข้อมูลชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรียก และบาร์โค้ดหนังสือเล่มที่ทำหายหรือชำรุด  (เลขบาร์โค้ดนี้เจ้าหน้าที่จะเติมให้เองถ้าไม่ทราบ)  สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า วันกำหนดส่ง ราคา หมายเหตุ 
 
2.  ค่าดำเนินการทางเทคนิค ……………….. บาท      3. [     ] ไม่มี      [    ] มีค่าปรับค้างส่งเกินกำหนด ……………………..บาท
เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ใช้ก่อนว่ามีค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท และคลิกในช่องสี่เหลี่ยมว่ามี หรือไม่มีค่าปรับค้างส่งเกินกำหนดหรือไม่ ถ้ามีค่าปรับค้างส่งเกินกำหนดก็จะเขียนจำนวนเงินไว้   
 
4. นัดฟังผลการพิจารณา (ภายใน 3 วันทำการ) วันที่ ………………………………………………………….
 
เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งผู้ใช้ทราบว่าต้องเสียค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท  พร้อมตรวจสอบว่ามี หรือไม่มีค่าปรับค้างส่งเกินกำหนด และคลิก / ลงในช่อง  [     ]   และนัดฟังผลการพิจารณาภายใน 3 วันทำการ และลงวันที่นัด ……………………………………..
 
 
ทั้งนี้เมื่อผู้ให้บริการนัดหมายและอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบเบื้องต้นแล้ว ให้นำใบเหลืองที่เรียนผู้ใช้บริการทราบ เรื่อง กรณีทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ให้ผู้ใช้นำติดตัวไปอ่านเพิ่มเติมด้วย ดังตัวอย่าง

***สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำกับผู้ใช้บริการคือ 1. หนังสือที่ซื้อมาชดใช้ต้องเป็นชื่อเรื่องและผู้แต่งเดียวกัน  2. ปีพิมพ์เดียวกันหรือปีพิมพ์ใหม่กว่า 3. ชำระค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท  4. ถ้ามีค่าปรับเกินกำหนดค้างส่งต้องชำระด้วย จะนับถึงวันที่มาแจ้งหายไว้ 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จะลงเลขที่รับเรื่องในใบรายการแจ้งหายโดยดูลำดับเลขที่ในแฟ้มแจ้งหายหรือชำรุด แล้วนำใบแจ้งหายหรือชำรุดนี้มาตรวจสอบในระบบว่าหนังสือเล่มนี้หอสมุดฯ มีบริการกี่เล่ม เลขบาร์โค้ดอะไรเขียนในใบแจ้งนี้ไว้แล้วส่งให้หัวหน้าฝ่ายบริการพิจารณาว่าจะหาซื้อจากสำนักพิมพ์ไหน  เมื่อได้รับข้อมูลที่เขียนบอกมาในใบแจ้งหายหรือชำรุดแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบมาลง message  ในชื่อผู้แจ้งหาย  และส่ง sms หรือ e-mail แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้ทราบได้ทันที  เสร็จแล้วในใบแจ้งหายนี้ไปเรียงในแฟ้มแจ้งหายหรือชำรุด โดยเรียงตามอักษรชื่อผู้แต่ง ก- ฮ
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร