แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง (ระยะยาว)

24 July 2016
Posted by thitima

1
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางได้จัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว) ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและได้นำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนัก หอสมุดกลาง โดยมีตัวอย่างที่จะใช้ KPI สำหรับการประเมินซึ่งจะใช้นำร่องสำหรับบางงานก่อน เช่น เลขานุการ
เป้าหมายของสำนักหอสมุดกลางคือ  ไปสู่องค์กรนวัตกรรม
การประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
การบริหารเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ เพื่อนำสู่องค์การแห่งนวัตกรรม ตัวชี้วัดคือ ระบบบริหาร และบริการ มีการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่องค์การนวัตกรรม มี 5 ประเด็นคือ
1. การพัฒนาองค์การสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดคือ จำนวนระบบบริหารและบริการ ให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบริการที่เน้นนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารงาน นวัตกรรมเกิดจากการคิดที่มีความสุขไม่ใช่บังคับ ทบทวน KPI เน้นการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาล
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เรื่องสำคัญคือ งบประมาณ จะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นศูนย์รวมคลังปัญญาชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะความเป็นเลิศของสารสนเทศด้านศิลปะ โดยมีตัวชี้วัดในเรื่อง งบประมาณจัดซื้อสิ่งพิมพ์ จำนวนฐานข้อมูล e-Book จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มาจากการมีส่วนร่วมของคณะวิชาและผู้ใช้บริการให้มากขึ้น (ต้องระวังเรื่องการบริหารเงิน ที่เป็นเงินเดือนกับเงินบริหารเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ใครจะออกหรือไม่ออกนอกระบบให้คิดทบทวนดูให้ดี มหาวิทยาลัยได้งบเป็นก้อนจากเงินเต็มขั้นคนเกษียณ ต่อไปเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอาจได้เงินมาจากเงินเดือนตั้งต้นของตำแหน่งนั้น ๆ ผู้บริหารต้องเข้มแข็งและเก่งมากเพื่อจะได้มีเงินบริหารต่อไป)
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนการวิจัย โดยมีตัวชี้วัดคือ จำนวนพื้นที่ปรับปรุง ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จำนวนห้องเรียนรู้กลุ่ม รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้บุคลากรอยู่อย่างมีความสุข มีสุขอนามัยที่ดี
4. การพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อรองรับการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดด้าน จำนวนความต้องการของผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จำนวนการเข้าใช้บริการ จำนวนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ จำนวนการเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล จำนวนบริการเชิงรุก จำนวนโครงการ การอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาเข้าใจว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง หาวิธีการให้เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น มีของแจก การเข้าถึงรวมทั้งทางออนไลน์  ให้ออกแบบแนะนำการใช้
5. การบริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดเราทำกันอยู่แล้ว เน้นเรื่องฐานข้อมูลที่เราสร้างเอง
ตามที่ผู้อำนวยการได้นำเสนอแผนต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และนำมาสู่ภาคปฏิบัติ ว่าแต่ละปีมีตัวชี้วัดมีกี่โครงการ โดยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าจะทำอะไรบ้าง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ จะเอาตัวเลขที่ได้นำเสนอมาประเมินผู้อำนวยการสำนักฯ จะประเมินเมื่อครบรอบ  1 ปี และครบรอบ 3 ปี  หากทำไม่เข้าเป้าเพราะอะไร  ทั้งนี้ได้ให้ผู้อำนวยการนำข้อสังเกตที่สภามหาวิทยาลัยฯ แนะนำไปดำเนินการ คือ 1. ดำเนินการทำห้องสมุดภาพ ที่จะทำร่วมกับหอศิลป์ ซึ่งมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้แล้ว 2. ฐานข้อมูลศิลปะ โบราณคดี จัดข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เปิดใช้และดาว์นโหลดได้ และให้คิดเป็นเชิงการค้าด้วย 3. สแกนหรือสำเนาหนังสือเก่าที่เป็น great book เก็บไว้ รวมถึงวารสารด้วย  4. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ทำอย่างไรให้อาจารย์ ทำวิจัยได้เพิ่มขึ้น ทำให้นักศึกษาเรียนจบ 5. พิจารณาบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ พัฒนาบุคลากร และนำ IT มาใช้มากขึ้น การลดจำนวนคนทำงานลง หากมีการนำเครื่องยืมอัตโนมัติมาใช้  6. การสำรวจความต้องการ เรื่อง ห้องสมุดซื้อหนังสือแพง การใช้บัตรเครดิตไม่ได้ ให้ศึกษาว่าจะทำอย่างไร เรื่องการซื้อหนังสือนี้มีนักศึกษาได้เสนอว่าควรซื้อหนังสือที่หายากและราคาแพงเพราะนักศึกษาซื้อเองไม่ได้ ให้หาแหล่งจำหน่ายหนังสือราคาถูก  7. มีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการโครงการต่าง ๆ 8. มีเครือข่ายการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นทั้งภยในภายนอกมหาวิทยาลัย
จากแผนยุทธศาสตร์นำมาสู่คนทำงาน มีการทำแผนให้บุคลากร ซึ่งการประเมินผลมี 2 แบบ  เพื่อค่าตอบแทน และเพื่อพัฒนาตนเอง  ขณะนี้มีแนวทางเรื่องบุคลากร 2 เรื่อง คือ การคัดเลือกคนเข้าทำงาน และการเตรียมคนก่อนเกษียณ จะดูแลเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ
KPI ถอดออกมาจากยุทธศาสตร์ แล้วนำมาคิดว่าจะทำอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างจากบริษัท และตัวอย่างที่จะวัดการทำงานของเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ได้แก่ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ และนวัตกรรม เช่น การจองห้องประชุม
การวัดผลจากยุทธศาสตร์ 30 % และจากงานประจำ 70 % ให้ทำตามกระบวนการ PDCA
การพัฒนาตนเองหรือ IDP เป็นการพัฒนาแต่ละคน ใครมีจุดอ่อนตรงไหนเสริมให้เต็ม อาจไม่ต้องอบรมเหมือนกันทั้งหมด มีวิธีการพัฒนาหลายอย่าง ตัวอย่าง งานบริการพูดจาไม่ดี ถูกร้องเรียนบ่อยก็ส่งทีมบริการไปอบรม
การทำ IDP กำหนดไว้ปีละ 2 เรื่อง เช่น อ่านหนังสือ 1 เรื่อง ดูวีดิโอเทป 1 เรื่อง หรือเรียนออนไลน์ก็ได้ แต่ IDP ต้องมีประโยชน์กับงาน  ทำความเข้าใจด้วยการอ่านหนังสือ
ผู้บริหาร จะวัดภาวะผู้นำ เป้าหมายให้หัวหน้าฟังเสียงสะท้อนของลูกน้อง แต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ใช้ในเชิงพัฒนาเพื่อให้รู้ตนเอง  ซึ่งต่อไปจะมีการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล มีการประเมินภาษาอังกฤษ ดัชนีชี้วัดคือ SU Test , การวัดการติดต่อสื่อสาร โดยต่อไปผู้อำนวยการจะเปิดช่องให้บุคลากรร้องเรียนได้
ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้าหอสมุดฯ มีอะไรบ้าง หอสมุดคือหัวใจหลัก ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ดึงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา 9 ข้อ แต่ไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งหมดทีเดียว ต้องเลือกว่าจะทำเรื่องไหนปีไหน ได้แก่ 1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง 2. จำนวนห้องเรียนรู้กลุ่ม 3.การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น สวยงาม สะอาด ทำ 5 ส หรือไม่  4. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อต้องตรงเร็วใหม่ดี  5.จำนวนฐานข้อมูล จำนวนการมีส่วนร่วมของคณะ 6. จำนวนนวัตกรรมการบริการ ทำอย่างไรให้ดีขึ้น  8. จำนวนการเข้าใช้บริการ 9. จำนวนผู้เข้าใช้บริการระบบออนไลน์
การประเมินหัวหน้าหอสมุดจากงานประจำ มี 2 ส่วน งานบริหารและงานวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์วิเคราะห์ ทำงานวิเคราะห์ไปด้วย หรือใครจะบริหาร 100% ก็ได้ งานวิชาชีพวัดตาม SIPOC Model เพื่อใช้วัดฝ่ายต่อไป และมีการประเมินภาวะผู้นำ และศักยภาพทางภาษา และการสื่อสาร ทั้งนี้ค่อยนำประเด็นเหล่านี้มาคุยกับผู้อำนวยการอีกครั้ง
ช่วงบ่าย วันที่ 24 มิ.ย. 2559 และ เช้าวันที่ 25 มิ.ย. 2559 การนำเสนอผลการ SWOT สำนักหอสมุดกลาง โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้นำผลสรุปความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรที่ได้จากหอสมุดทั้ง 3วิทยาเขต รวมถึงงานจดหมายเหตุ และสำนักงานเลขานุการ หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แล้วมานำเสนอต่อที่ประชุมวันรุ่งขึ้น
จากการสัมมนาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เพราะการทำงานจะมีการมอบหมายตามลำดับชั้น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมในทุกเรื่องที่ได้สัมมนามา

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร