ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ 2/2554

แล้วครั้งที่ 1/2554 ไปไหนหว่า ไหนๆ แล้วขอให้ผ่านไปกับสายลม (หุหุ)
ครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่พวกเราควรได้รับรู้ รับทราบ จดจำ แล้วนำไปพิจารณา ถือปฏิบัติ ฯลฯ ดังนี้คือ
1. แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ.255-2558 ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ดังนี้คือ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน มี 2 กลยุทธ์ คือ 1. จัดหา e-resourses ร่วมกัน และ 2)  พัฒนาระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ กลยุทธ์คือ พัฒนาช่องทางเข้าถึง (Gateway) ข้อมูลท้องถิ่นของข่้ายงาน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิกในข่ายงาน กลยุทธ์ คือ พัฒนาบุคลากรร่วมกัน
พันธกิจที่ 4 พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน กลยุทธ์ คือ สร้างห้องสมุดให้เป็นองค์กรบริการสารสนเทศที่มีมาตรฐานคุณภาพ
พันธกิจที่ 1 และ 2 คงเกี่ยวกับพวกเราที่เป็นตัวแทนคณะทำงาน ส่วนข้อ 3 และ 4 รอดูทิศทางลมก้อแล้วกัน ว่าต้องเกี่ยวหรือไม่
2. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
ก่อนที่จะประชุมครั้งนี้มีคนมาถามข้าพเจ้าว่าคืออะไร ข้าพเจ้าก็ถามกลับไปว่านั่นสิ คืออะไร 555 คนถามบอกว่าเห็นข้าพเจ้ารอบรู้… อันนี้ขอบคุณหากเป็นคำชม กร๊ากกกกๆๆ
สรุปความได้ว่า สกอ. จะมีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Academic Library Co-operation Network : TALCON) โดยมีรองเลขาธิการ สกอ. เป็นประธานและคณะกรรมการของเครือข่ายประกอบด้วย เครือข่ายข้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  เครือข่ายข้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet)  เครือข่ายข้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายข้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครือข่ายข้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ….. สรุปว่าเป็นเครือข่ายของเครือข่าย
ตามด้วยการงานผลการจัดกิจกรรมในห้องสมุดจำนวนล้านแปดเรื่อง (อย่านึกว่าเป็นเรื่องจริงล่ะ)
3.  การปรับตัวชี้วัดผลงานหลักระดับบุคคล
เรื่องนี้ค่อนข้างปวดเศียรเวียนเกล้า คาดว่าเรามีตำรากันหลายสำนัก ข้อแนะนำคือ กรุณาไปเรียนหลักสูตรออนไลน์ ของ กพ. เรื่องนี้ จะได้พูดเรื่องเดียวกัน พอพูดเรื่องเดียวกันแล้วก้อไปทบทวนกันอีกหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครั้ง จะได้รู้แจ้งเห็นจริง เพราะตำราคือตำรา
ปล. ข้าพเจ้า เรียนแล้ว แต่ดั๊นลืมสอบ
4.  ประกันคุณภาพ
แบ่งงานกันทำ แบ่งงานกันรายงานผลค่ะ  ของเราท่านหัวหน้าหอสมุดฯ รับมาสองงาน คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสู่สถาบนการเรียนรู้  ส่วนภาพรวมคงต้องท่านนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ และกำหนดตรวจประกันคุณภาพภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554
ดังนั้นโปรดอย่ากระพริบตา ท่านใดมีงานคงค้างโดยเฉพาะเรื่องประเมินผล รายงานผลดครงการต่างๆ อย่าได้รอช้า ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในอย่างช้าไม่น่าเกินกลางเดือนนี้ ฟันธง!

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร