Category Archives: รายงานการประชุม

เลขาฯ การประชุมบรรณารักษ์

มีโอกาสขอทำหน้าที่เลขานุการ การประชุมบรรณารักษ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หน้าที่นี้เริ่มตั้งแต่ ปี 2561 ซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจในฐานะบรรณารักษ์รุ่นน้องของหอสมุดฯ ผู้เขียนเชื่อว่าการเป็นเลขานุการในที่ประชุมสามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งเรื่องการจดบันทึก การจับประเด็น การสรุปความ เมื่อเขียนรายงานแล้ว ผู้เขียนจะส่งให้คุณจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หัวหน้าฝ่ายโสตฯ ช่วยตรวจรายงานการประชุมให้ทุกครั้ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกขั้นเพราะทำให้เรารู้ว่าเรามีข้อด้อยของการเขียนรายงานอย่างไร สิ่งที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไข เช่น การจัดหน้ากระดาษ การเรียบเรียงเนื้อหา …

จิตบริการ (2)

ได้เขียนเรื่องการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตบริการ (Service mind) : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเช้าแล้ว จะไม่เขียนเนื้อหาการอบรมภาคบ่ายต่อก็กระไรอยู่  ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นกิจกรรมและเนื้อหาภาคบ่าย  วิทยากรให้นับจำนวนคนและแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  แล้วให้แต่ละคนเขียนถึงสิ่งที่รู้สึกดี ๆ ความรู้สึกว่าอยากขอบคุณใครบ้างใส่กระดาษเอ …

ไปมาแล้ว เก็บมาเล่า

ได้รับโอกาสให้ไปราชการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ( PULINET)ร่วมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรือง Growing Green Library for All  ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า …

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล

20 March 2013
Posted by patcharee

วันนี้ได้ไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล  ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  โดยไปกับพี่สุนีย์ ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดการประชุม หลังจากพิธีการมอบรางวัลต่าง ๆ ผ่านไปแล้ว จึงเข้าสู่การบรรยาย เริ่มต้นด้วย
 เรื่องที่  

ไปสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 3 … ตอนไปฟัง

20 February 2013
Posted by Pong

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) มีประวัติตามที่น้องเอ๋ได้เขียนแล้วที่นี่ http://202.28.73.5/snclibblog/?p=27908
ข่ายงานกำหนดให้มีการจัดสัมมนาปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกของข่ายงานและสมาชิกของห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด รวมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดสมาชิกในข่ายงานได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลงานของตนเองเผยแพร่ต่อผู้ร่วมวิชาชีพทั้งจากสมาชิกภายในและภายนอกข่ายงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน
สำนักหอสมุดกลาง …

ไปฟังเรื่องนี้มา การสร้างแผนดำเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดปัญหาวิกฤต (Business Continuity Plan /BCP)

เรื่องนี้ไปพร้อมคุณใหญ่ ซึ่งคุณใหญ่เขียน blog ไว้แล้วที่ http://202.28.73.5/snclibblog/?p=26867
ส่วนเรางุ่มง่ามหากวันใด หน.หอสมุดฯ ถามก็จะมีข้ออ้างด้วยการใส่ร้ายว่างานบุ๊คแฟร์เป็นเหตุ ทำให้ทำงานอย่างอื่นๆไม่ได้ ซึ่งพิจารณาด้วยสติแล้ว คิดว่าไม่ใช่เหตุผลน่าจะเป็นคำแก้ตัวมากกว่า เดชะบุญที่ได้เขียนรายงานการไปราชการแล้ว จึงคิดว่าน่าจะขยายต่อในอีกมุมหนึ่งที่คุณใหญ่ไม่ได้เขียน
เพราะอ่านสองฉบับแล้ว งงว่าเราไปงานเดียวกันหรือปล่าวนี้ เรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งของมนุษย์ที่เราจะสนใจในส่วนที่เราสนใจ เราอยากให้คนอื่นรู้ในส่วนที่คนอื่นรู้ ดังนั้นโลกนี้จึงมีคนคิดว่าเราควรต้องมาแชร์ข้อมูลกัน จะได้เติมเต็มกันและกัน
งานที่ว่าจัดเมื่อวันที่ …

Top ten สืบค้นฐานข้อมูล

เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 56 ได้ไปฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ของ สกอ.  โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกของปีนี้ อบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สมาชิกมาจากหลายมหาวิทยาลัยเช่นเคย
การอบรมการใช้ฐานข้อมูลนี้วิทยากรแจ้งว่ามีการ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร