Archives

การให้เกียรติ (Give Respect)

การให้เป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราให้สิ่งใดก็มักจะได้สิ่งนั้นตอบแทน หรือ เกียรติ คือ การให้การยอมรับนับถือ การไม่ดูถูกความภาคภูมิใจในชื่อเสียงในทางที่ดี ซึ่งการที่เรารู้จักให้เกียรติผู้อื่น (give respect) เราย่อมจะได้รับเกียรตินั้นกลับคืนมา (get respect )การให้เกียรตินั้นสามารถทำได้ทั้งทางกาย วาจาและใจ
คนที่จะรู้จักให้เกียรติผู้ อื่นนั้นมักจะเป็นคนที่มีความตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเสมอ รู้จักถ่อมตน มีจิตใจงดงาม มีเมตตาจิตสูง …

สรุปรายงานการสัมมนา เรื่อง จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดร.ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางโดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล  Training road map การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นต้น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ. ชาญชัย ถาวรเวช ได้กล่าวว่า  ห้องสมุดในมุมมองของท่านคือ ห้องสมุดได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับเพราะห้องสมุดมีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม …

มาตรา 14 พ.ร.บ ลิขสิทธิ์

10 January 2014
Posted by rossarin

การปฏิบัติงานในระบบราชการปัจจุบันที่เน้นให้บุคลากรสร้างความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถนำมาปรับใช้กับปฏิบัติราชการตลอดเวลา แต่การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือผลงานทางวิชาการใหม่ ๆ เช่น งานภาพถ่าย งานศิลปประยุกต์ งานภาพพิมพ์ และงานจิตรกรรม เป็นต้น
ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าการออกแบบหรือการสร้างสรรค์งานหรือผลงานทางวิชาการที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบหรือสร้างสรรค์งานจะได้รับสิทธิคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ทันที
เช่น  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สั่งให้ นาย ก ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดออกแบบหรือสร้างสรรค์งาน …

ตัวชี้วัดกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ ความประหยัด (Economy) ในการปฏิบัติงานอีกทั้งยังใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากรในองค์กรตามหลักของระบบคุณธรรม
โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร
ซึ่งการนำระบบตัวชี้วัดมาใช้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นเรื่องสำคัญมากต่อการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร นั่นหมายถึง …

ความจริงใจสายใยแห่งความสำเร็จ (sincerity relationship of success)

ความจริงใจ (sincerity) คือ การเริ่มต้นการสนทนาด้วยเจตนาที่ดี มีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงด้วยถ้อยคำที่มีความนุ่มนวลชวนให้คิดตาม ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างมิตรภาพและการมีมิตรแท้ที่นำไปสู่ความศรัทธามานำซึ่งความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต
ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจริงใจมักเริ่มต้นจากการพูดจาที่สื่อให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจและความปรารถนาดีที่ทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมีความเป็นมิตรมากขึ้น สนิทสนมกันมากขึ้น กล้าที่จะพูดความจริงมากขึ้น ซึ่งความจริงใจนั้นเชื่อว่าใคร ๆ ก็คงชอบและแสวงหาคนที่มีความจริงใจอย่างแท้จริง
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถึงความจริงใจไว้ว่า ” ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและ ความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน …

เทคนิคการเรียนระดับปริญญาเอกให้ประสบความสำเร็จ

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งทำให้คนสามารถพัฒนาตนเองหรือเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป้าหมายการศึกษาของคนส่วนใหญ่มุ่งหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้น เช่น มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น มีตำแหน่งงานสูงขึ้น มีโอกาสทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับตนเองมากขึ้น
ซึ่งการศึกษาและการเรียนให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องอาศัยทั้งสติ ปัญญา และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี มีทีมงานที่เข้มแข็ง ที่สำคัญมีกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นแรงสนับสนุนและคอยช่วยเหลือเพื่อให้การศึกษาระดับปริญญาเอกประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมีเทคนิคง่าย ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมของตนเอง (Readiness of self) …

เทคนิคการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมาย

ในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เน้นให้คนทำงานมีฐานความรู้ที่เป็นแบบสหวิทยาการสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ (Multi skill)ซึ่งการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมีหลายอย่างจะทำอย่างไรให้งานที่รับผิดชอบทั้งหมดนั้นประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวังซึ่งมีเทคนิคง่าย ๆ ในการบริการจัดการ ดังนี้
1. Development การทำงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยหาเทคนิคและเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2. Planning   มีการวางแผนการทำงานทุกครั้งเพื่อที่เราจะได้มีกรอบแนวคิดหรือกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. Teamwork ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะงานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวให้ประสบความสำเร็จได้
4. Concentration …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร