Archives

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

1 October 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

      ดิฉันได้เคยรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่หอสมุดฯ มีให้บริการและปรากฏชื่อในฐานข้อมูล TCI มาแล้ว จำนวน 145 รายชื่อ (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64700)

         หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีรายชื่อ

จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน

25 September 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

              การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนริเริ่มในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้แสดงเจตนารมณ์ ว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. …

อาการติดโทรศัพท์มือถือเราเข้าข่ายไหมนะ?

19 September 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

             สังคมในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่บางกลุ่มมีพฤติกรรมติดอยู่กับการเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา พฤติกรรมเหล่านี้ จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการโนโมโฟเบีย (nomophobia) หรือติดโทรศัพท์มือถือ
             โนโมโฟเบีย (nomophobia) มาจากคำว่า …

มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหว “ริกเตอร์”

23 July 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

จากการทำงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สาระสนเทศน่ารู้จากวารสาร  การประชาสัมพันธ์การใช้บริการวารสารผ่านสื่อหอสมุดฯ และจากการตรวจบทความจากวารสารเพื่อทำดรรชนี ทำให้พบบทความที่ให้สาระความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย วันนี้มาทำความรู้จักกับคำว่า “ริกเตอร์” กันค่ะ
เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า แผ่นดินไหวขนาดกี่ริกเตอร์
คำว่า “ริกเตอร์” เป็นหน่วยของขนาดแผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวของริกเตอร์” พัฒนาโดยชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ …

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

การส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ สิ่งสำคัญที่นักวิจัย นักศึกษาต้องพิจารณา คือ วารสารนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI  ส่วนวารสารจะต้องมี Peer Review หรือไม่นั้นไม่มีปัญหา เพราะวารสารที่สามารถไปมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น การมีคณะกรรมการ Peer Review  ระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการพิมพ์ …

บรรยากาศ คืนที่ 3 ณ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ #24 ชั่วโมง

11 May 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

เปิดบริการ 24 ชั่วโมงได้เดินทางมาพบกันอีกครั้ง น้อง ๆ ผู้ร่วมเดินทางคุณอนิรุจ และคุณสมจิตร  พบกันที่อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในคืนที่ 3 บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ 4 ทุ่ม นักศึกษาแจ้งที่นั่งเต็ม ได้แจ้งให้นักศึกษามาใช้บริการที่ ห้องดร. เจตนา นักศึกษาเริ่มทยอยเดินทางกลับ เวลาประมาณ 02.00 …

วารสารใหม่ ASEAN Focus

5 May 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

งานบริการวารสารฯ ได้รับวารสารรายช่ือใหม่มา 1 ชื่อ คือ ASEAN Focus เป็นวารสารสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทั้งการเมือง การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม เล่มปัจจุบันหน้าปกเป็นรูปท่านนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับนโยบาย …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร