SNC Library

EBSCO Discovery Service for Silpakorn University

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในหน้าจอเดียวKeyword Title Author      ดูการยืม e-Book

   

สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ

สืบค้นบทความวารสารภาษาไทย

PULINET Catalog sharing (การยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น

  ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค)Keyword    Title   Author

 

Services
บริการยืม-คืน
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
บริการยืมต่อด้วยตนเอง
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการ SMS Alert
บริการอื่นๆ

Service hours
-- ภาคการศึกษาปกติ --
จันทร์-ศุกร์      08.30-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์    10.00-19.00 น.
วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ (หรือเปิดเป็นกรณีพิเศษ)
-- ภาคการศึกษาฤดูร้อน --
จันทร์-ศุกร์      08.30-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์    10.00-19.00 น.
วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ
-- ปิดภาคการศึกษา --
จันทร์-ศุกร์      08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ


.

Quick link
 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
..................................................................................
เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ
..................................................................................
 ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ
..................................................................................
 เสนอซื้อหนังสือและดูผลการพิจารณา
..................................................................................
 เครือข่ายเสมือนใช้งานในมหาวิทยาลัย
..................................................................................
 แบบฟอร์มต่างๆ ของหอสมุดฯ
..................................................................................

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เสนอซื้อหนังสือ

หอสมุดฯ จัดให้ผู้ใช้บริการเสนอซื้อหนังสือ
เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันที่สังกัดคณะ

ทางวิทยาเขตสนามจันทร์เท่านั้น
(อ่านรายละเอียดที่นี่)

บริการยืมหนังสือพร้อมจัดส่งถึงบ้าน

หอสมุดฯ มีบริการหยิบตัวเล่ม พร้อมจัดส่ง
ถึงบ้าน (ไปรษณีย์ EMS) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

ขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(อ่านรายละเอียดที่นี่)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง

ในส่วนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
สามารถสอบถามผ่าน Inbox FB ได้ที่
www.facebook.com/suslibrary
หรือโทรศัพท์  081-327-2881

ปิดหอสมุดฯ 3 วิทยาเขต

ขยายเวลาปิดหอสมุดถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรการ
และการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19
ฉบับที่ 3)

"พี่พร้อม"

ในสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19
หอสมุดฯ พร้อมที่จะให้บริการต่างๆ
เช่น ตอบคำถามผ่าน FB  สืบค้นข้อมูลฯ

การจัดการบรรณานุกรม และอื่นๆ

ทรัพยากรสารสนเทศน่าสนใจ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ
ทั้งหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีให้บริการในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์