SNC Library

EBSCO Discovery Service for Silpakorn University

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในหน้าจอเดียวKeyword Title Author      ดูการยืม e-Book

   

สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ

สืบค้นบทความวารสารภาษาไทย

PULINET Catalog sharing (การยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น

  ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค)Keyword    Title   Author

 

Services
บริการยืม-คืน
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
บริการยืมต่อด้วยตนเอง
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการ SMS Alert
บริการอื่นๆ

Service hours
-- ภาคการศึกษาปกติ --
จันทร์-ศุกร์      08.30-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์    10.00-19.00 น.
วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ (หรือเปิดเป็นกรณีพิเศษ)
-- ภาคการศึกษาฤดูร้อน --
จันทร์-ศุกร์      08.30-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์    10.00-19.00 น.
วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ
-- ปิดภาคการศึกษา --
จันทร์-ศุกร์      08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์    ปิดบริการ
วันนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ


.

Quick link
 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
...................................................................................
ขออภัย...อยู่ระหว่างการต่ออายุ
...................................................................................
ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ
...................................................................................
เสนอซื้อหนังสือและดูผลการพิจารณา
...................................................................................
เครือข่ายเสมือนใช้งานในมหาวิทยาลัย
...................................................................................
แบบฟอร์มต่างๆ ของหอสมุดฯ
...................................................................................

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14
.
13 พ.ย.
  เปิดให้ download แบบฟอร์มจองบูธ
13 พ.ย.  เปิดให้ส่งแบบฟอร์มจองบูธ .............
15 พ.ย.  วันสุดท้ายของการรับจองบูธ ............
.

แนะนำวารสารอิเล็กทรอนิกส์หอสมุดฯ บอกรับวารสาร Polymer Engineering
and Science
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ Volume 59,
No.1 (January 2019) ส่วนฉบับปี 2018 ลงไป
สามารถใช้ตัวเล่มวารสารได้ที่ งานบริการวารสารฯ

ทรัพยากรสารสนเทศน่าสนใจแนะนำทรัพยากรสารสนเทศน่าสนใจ
ทั้งหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีให้บริการในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Online Request
หอสมุดฯ จัดให้มีบริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบออนไลน์ (Online Request) สามารถ
ใช้บริการได้ใน 2 กรณีคือ รายการนั้นมีผู้ยืมไป
และรายการนั้นอยู่หอสมุดวิทยาเขตอื่น