^Back To Top
  • 1 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
  • 2 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-22.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ หรือเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ]
  • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
    ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

มหาวิทยาลัยของรัฐ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอกชน

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชินวัตร

ส่วนห้องสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/อื่นๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

TCDC Resource Centre

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

Library of Congress

U.S. National Library of Medicine

The Ohio Library and Information Network

 

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip