^Back To Top
  • 1 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
    ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2561) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ]
  • 2 ยืมไม่อั้น (มาแล้วจ้า)
    ยืมไม่อั้น : ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • 3 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

SNC Library KM Publication

   
การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
/ โดย กาญจนา สุคนธมณี
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีในตัวบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เพื่อให้บุคลากรของหอสมุดฯ ร่วมสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์ จากการจัดการ
ความรู้ และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร(คน) สำหรับเรื่อง(กลุ่มงาน)
อื่นๆ ต่อไป
 

คู่มือจากการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการบริการ 24 ชั่วโมง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ /
โดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานการให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยการ
รวบรวมปัญหาและการแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อจะให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

 
การบริหารงานนอกเวลาราชการ / โดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา :
เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์หัวหน้าเวรนอกเวลา
ราชการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การบริการยืม-คืนหนังสือ / โดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการบริการยืม-คืน
หนังสือของหอสมุดพระราชวังสนามจัีนทร์
  คู่มือจากการจัดการความรู้เรื่อง การเก็บและจัดชั้นหนังสือ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ /
โดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานเก็บและจัดชั้นหนังสือในเวลาราชการ
เพื่อให้ได้วิธีการจัดชั้นที่เหมาะสมที่สุด
 
คู่มือจากการจัดการความรู้เรื่อง การเก็บและจัดชั้นวารสาร / โดย คณะทำงานจัดการความรู้
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การเก็บและจัดชั้นวารสาร
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การทำความสะอาดส่วนบริการ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ /
โดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการทำความสะอาด
ในส่วนการบริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การทำความสะอาดส่วนทำงาน อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ /
ดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการทำความสะอาด
ในส่วนทำงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การทำความสะอาดอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล/ โดย คณะทำงาน
จัดการความรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการทำความสะอาด
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
คู่มือจากการจัดการความรู้เรื่อง การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์
/ โดย คณะทำงานจัดการความรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณ
โดยรอบ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และบริเวณใกล้เคียง
   

 

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip