^Back To Top
  • 1 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)
    หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561 ยกเว้นวันหยุดราชการ (5 และ 10 ธ.ค.) เปิดบริการ 9.00-19.00 น. (เฉพาะอาคารหอสมุด)
  • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
    ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
  • 3 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
    ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีภารกิจสำคัญในการ แสวงหา เก็บรวบรวม และให้บริการสารสนเทศของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ อันทรงคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้บริการการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การค้นคว้าแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ วารสารทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้พื้นที่ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการยกระดับการให้บริการให้ทั่วถึงทุกวิทยาเขต
บริการ ณ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ ติดกับงานบริการสารนิเทศ
 

นักศึกษาสามารถสอบถาม ติดตาม และใช้บริการต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านระบบ video conference และเมื่อจะต้องมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ นักศึกษาสามารถที่จะใช้เครื่อง scanner สำหรับส่งข้อมูลทางระบบ e-Form เมื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จก็จะส่ง SMS แจ้งไปยังนักศึกษาทันที โดยได้จัดพื้นที่สำหรับการให้บริการบริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เวลาทำการ : เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00-19.00 น.
ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 
 

 

 

 

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip