^Back To Top
  • 1 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
  • 2 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-22.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ หรือเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ]
  • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
    ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้บริการการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การค้นคว้าแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ วารสารทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้พื้นที่ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการยกระดับการให้บริการให้ทั่วถึงทุกวิทยาเขต
บริการ ณ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ ติดกับงานบริการสารนิเทศ
 

นักศึกษาสามารถสอบถาม ติดตาม และใช้บริการต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านระบบ video conference และเมื่อจะต้องมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ นักศึกษาสามารถที่จะใช้เครื่อง scanner สำหรับส่งข้อมูลทางระบบ e-Form เมื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสร็จก็จะส่ง SMS แจ้งไปยังนักศึกษาทันที โดยได้จัดพื้นที่สำหรับการให้บริการบริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เวลาทำการ : เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00-19.00 น.
ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 
 

 

 

 

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip