^Back To Top
  • 1 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
    ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2561) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ]
  • 2 ยืมไม่อั้น (มาแล้วจ้า)
    ยืมไม่อั้น : ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • 3 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

ใช้ผ่าน IP ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-NET)

ฐานข้อมูลภาพมากกว่า 1 ล้านภาพ ในสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากคอลเลกชั่นต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทั่วโลก มากกว่า 150 แห่ง โดยจำแนกข้อมูลเพื่อการสืบค้นอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มขอบเขตเนื้อหาวิชา และกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

      ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
      ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ เช่น การเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น

ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุมวิชาการ จัดทำโดย ACM ครอบคลุมสารสนเทศ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
CASC ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปีค.ศ.1965–ปัจจุบัน

  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น
การ ศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology
(IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์ มากกว่า 12,000 ชื่อ

    ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง
ตั้งแต่ปีค.ศ.1887 ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา ภูมิศาสตร์ กฎหมาย ดนตรี เภสัชศาสตร์ สัตววิทยา และอื่น ๆ
    ฐานข้อมูล e-books ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press
    ฐานข้อมูล Open access ที่รวบรวมรายชื่อวารสารสหสาขาวิชา จากวารสารทั่วโลก
มากกว่า 5,000 ชื่อ
    หนังสือออนไลน์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่าย เช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ขั้นตอนการดาวน์โหลด เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้ โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
    ฐานข้อมูล e-Book ในสาขาต่าง ๆ (หอสมุดฯ บอกรับไว้ 46 ชื่อเรื่อง) เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา ดนตรี เป็นต้น
    H.W.Wilson (12 subjects) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business,
Education, General Science, Humanities, Library and Information Science,
Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science
    ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด
ต่าง ๆ
ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 228 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร
ทั้งวารสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ผู้ใช้
ยังสามารถเชื่อมโยง
(Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วย
    ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม ครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Anthropology, Biological sciences, Ecology, Economics, History, Mathematics, Sociology เป็นต้น
    ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบด้วย เอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้าน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
    ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสาร
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 58,000 รายการ
    ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการ ทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานของรัฐ มากกว่า
60 แห่ง
    ฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทยทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นต้น
    ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ)
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 24 แห่ง
    ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

  ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และ
ภาษาศาสตร์ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อ
ของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า
500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.1915-ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสาร ทั้งที่เป็นรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) มากกว่า 26 ล้านโครงสร้าง
ฐานข้อมูล e-journal ด้านฟิสิกส์ ของ Institute of Physics Publishing (IOP)
ให้บริการฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext)
ได้แก่ วารสารทางการแพทย์เชิงชีววิทยา (Biomedical) และวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต (Life
sciences) จัดทำโดย The U.S. National Institutes ofHealth (NIH)
Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ.1995–ปัจจุบัน
Springer Link-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา ทั้งประเภท ก ข ค และ ง

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip