^Back To Top
  • 1 การเปิดบริการระหว่างปิดภาคการศึกษา
    การเปิดบริการระหว่างปิดภาคการศึกษา (28 พฤษภาคม - 13 สิงหาคม 2561)
  • 3 โปรโมชั่น "ยืมไม่อั้น"
    "ยืมไม่อั้น" เพื่อชีวิตการอ่านแบบ "No Limit" ขยายบริการครอบคลุมทุกหอสมุดในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว --ใกล้ที่ไหน สมัครที่นั่น--
  • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
    ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
baner

Hotline


Banner
line
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

ใช้ผ่าน IP ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-NET)


e-Books และ e-Journals

        ฐานข้อมูล e-books ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press
        หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่าย เช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ขั้นตอนการดาวน์โหลด เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้ โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
        ฐานข้อมูล e-Book ในสาขาต่าง ๆ (หอสมุดฯ บอกรับไว้ 44 ชื่อเรื่อง) เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา เป็นต้น
     Science Direct (Books) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของหนังสือ (Books), Book series, Handbooks และ Reference works ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์
        หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย ทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษา คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น
        ฐานข้อมูล e-journal ด้านฟิสิกส์ ของ Institute of Physics Publishing (IOP)

 

Theses & Researches

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบด้วย เอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้าน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดทำโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสาร
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 58,000 รายการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการ ทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานของรัฐ มากกว่า
60 แห่ง
Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip