^Back To Top
  • 1 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
    ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2561) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ]
  • 2 ยืมไม่อั้น (มาแล้วจ้า)
    ยืมไม่อั้น : ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • 3 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

ใช้ผ่าน IP ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-NET)

Trial

ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Database)

ฐานข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า
8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ
สาขาอื่นๆ
  (ทดลองใช้งานถึงเดือนกันยายน 2562)

หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times ช่วงปี 1851-1992 และปี 1981 จนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini
Crossword และอื่นๆ  (ทดลองใช้งานถึงเดือนมิถุนายน 2562)


MUSE Global เป็นเครื่องมือ (Tool) ที่ช่วยให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้หลายๆ
ฐานข้อมูล
พร้อมกัน ภายในหน้าจอสืบค้นเดียว

Summon เป็นเทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งหมด โดยใช้
ระบบ Web – scale discovery ในการเชื่อมโยงแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สืบค้น (สืบค้นภายในหน้าจอเดียว) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้เข้าถึง และการใช้ทรัพยากรห้องสมุดให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

A

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมาย
ข่าวและเอกสารการประชุมวิชาการ จัดทำโดย ACM ครอบคลุมสารสนเทศ เช่น
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสาร ทั้งที่เป็นรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปีค.ศ.1887 ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา ภูมิศาสตร์ กฎหมาย ดนตรี เภสัชศาสตร์ สัตววิทยา และสาขาอื่น ๆ
ฐานข้อมูลภาพมากกว่า 1 ล้านภาพ ในสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากคอลเลกชั่นต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทั่วโลก มากกว่า 150 แห่ง โดยจำแนกข้อมูลเพื่อการสืบค้นอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มขอบเขตเนื้อหาวิชา และกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

C

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

ฐานข้อมูล e-books ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press

 

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) มากกว่า 26 ล้านโครงสร้าง

D

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

ฐานข้อมูล Open access ที่รวบรวมรายชื่อวารสารสหสาขาวิชา จากวารสารทั่วโลก
มากกว่า 5,000 ชื่อ

 

E

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่าย เช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ขั้นตอนการดาวน์โหลด เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้ โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ เช่น การเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น

 

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (ฟรี) กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัย
ของโลก
โดยสืบค้นโดยตรงที่ https://biblioboard.com/opendissertations/  หรือสืบค้น
ข้อมูลบน EDS
(EฺBSCO Discovery Service) บนหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ และกรองข้อมูล
Content Provider
(เมนูซ้ายมือ) เป็น OpenDissertation จะสามารถใช้วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

F

         
ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลวารสาร eBooks และสื่ออื่นๆ เพื่อการเข้าดูข้อมูลที่เป็น Full text

   1) สืบค้นร่วมกับ Silpakorn EDS One Search
   2) สืบค้น Full Text Finder อย่างเดียว

H

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

H.W.Wilson (12 subjects) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business,
Education, General Science, Humanities, Library and Information Science,
Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science

I

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology
(IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์ มากกว่า 12,000 ชื่อ

 

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

ฐานข้อมูล e-journal ด้านฟิสิกส์ ของ Institute of Physics Publishing (IOP)

J

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม ครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Anthropology, Biological sciences, Ecology, Economics, History, Mathematics, Statistics, Sociology เป็นต้น

 

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

  ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด
ต่าง ๆ
ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 228 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้ง
วารสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น
ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง
(Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet)
ได้ด้วย

M

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

  Matichon e-library เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวจากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตใน
ประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ รวมทั้งข้อมูลสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์
รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
(ติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ)

P

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบด้วย เอกสาร
ฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อย
กว่า 1.1 ล้าน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
ฐานข้อมูล e-Book ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา เป็นต้น
(หอสมุดฯ บอกรับไว้ 46 ชื่อเรื่อง)

 

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

        ให้บริการฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext)
ได้แก่ วารสารทางการแพทย์เชิงชีววิทยา (Biomedical) และวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต (Life
sciences) จัดทำโดย The U.S. National Institutes ofHealth (NIH)


R

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

ฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา ทั้งประเภท ก ข ค และ ง

S

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

Science Direct (Books) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของหนังสือ (Books), Book series, Handbooks และ Reference works ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของสำนักพิมพ์ในเครือElsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ.1995–ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ไม่มีเอกสาร
ฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนัก
หอสมุดกลางบอกรับในรูปของ e-journal
และสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสาร และ
ค่า Quartile (Q) ได้ที่
  SJR-Scimago Journal & Country Rank
Springer Link-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-ปัจจุบัน

T

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย ทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษา คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น
  เป็นเครื่องมือประเภท Anti plagiarism software สำหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกรับ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูล
ในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 58,000 รายการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการ ทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานของรัฐ มากกว่า
60 แห่ง
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดทำโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

U

ฐานข้อมูลใช้ฟรี (Free Database)

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ)
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 24 แห่ง

W

ฐานข้อมูลบอกรับ (Subscribe Database)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ
9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip