^Back To Top
  • 1 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
    ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2561) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ]
  • 2 ยืมไม่อั้น (มาแล้วจ้า)
    ยืมไม่อั้น : ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • 3 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line


ทุนการศึกษา-วิจัย


นางสาวกรุณา ศรีเจริญ ได้รับทุนจาก HuaQiao University เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อไปฝึกอบรมภาษาจีน เป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556)

หนังสือและเอกสาร

การศึกษาประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์
โดย กันยา อื้อประเสริฐ
เนื้อหา :
ประวัติและผลงานช่างชั้นครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงความเกี่ยวโยง
ระหว่างครูช่างและศิษย์ผู้สืบทอดงานศิลปะเพชรบุรี

การนำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2555
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ผลงานที่นำเสนอ : บทบาทของหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์กับการจัดการความรู้

หนังสือและเอกสาร

กรอบและทิศทางการบริหารจัดการหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
โดย กาญจนา สุคนธมณี
เนื้อหา : ทิศทางการบริหารจัดการหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การวิเคราะห์ภาระงาน ลักษณะงาน ค่างาน ระหว่างปี ๒๕๔๔-๒๕๕๖
โดย กาญจนา สุคนธมณี
เนื้อหา : การวิเคราะห์ภาระงาน ลักษณะงาน ค่างาน การบริหารจัดการงาน การบริหาร
จัดการคน การพัฒนางานจากการพัฒนาคน และอื่น ๆ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร


การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย กาญจนา สุคนธมณี
เนื้อหา : เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีในตัวบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เพื่อให้บุคลากรของหอสมุดฯ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์ จากการจัดการ
ความรู้ และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร(คน) สำหรับเรื่อง(กลุ่มงาน)
อื่นๆ ต่อไป

แนวทางการดำเนินงานเทคนิคห้องหนังสือส่วนตัวด้วยระบบมืออย่างง่าย 
โดย กาญจนา สุคนธมณี
เนื้อหา :
การดำเนินงานทางเทคนิคห้องหนังสือส่วนตัว ตั้งแต่การลงทะเบียน การจัดหมวดหมู่
และทำบัตรรายการ ระบบการจัดหมวดหมู่ที่กำหนดขึ้น รวมถึงการจัดเรียงหนังสือบนชั้น เป็นต้น

หนังสือและเอกสาร

การศึกษาการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย เกศินี เพ็ญศิริ
เนื้อหา : การศึกษาการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่่มีให้บริการในศูนย์ข้อมูลภาค
ตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดกิจกรรมเพื่อบริการชุมชน ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕

โดย เกศินี เพ็ญศิริ
เนื้อหา : การจัดกิจกรรมบริการชุมชน ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
คู่มือปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริการ
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย เกศินี เพ็ญศิริ
เนื้อหา : ภาระงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารนิเทศ และกรณีศึกษา

การนำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 22-23 มกราคม 2557
จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET)
ผลงานที่นำเสนอ : 
Office Timeline : เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการแผนการปฏิบัติงาน
และโครงการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2555
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ผลงานที่นำเสนอ : เรื่องดีๆ ที่แบ่งปัน

หนังสือและเอกสาร

การนำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 23-25 มกราคม 2556
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ผลงานที่นำเสนอ : บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเรียนภาษาไทดำ : การส่งต่อความรู้ในยุค
ดิจิตอล

หนังสือและเอกสาร

การศึกษาการใช้บัตรอนุญาต เข้าใช้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์แทนบัตรสมาชิกหอสมุดฯ แสดงตนก่อนการเข้าใช้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร...
โดย นัยนา สุคนธมณี
เนื้อหา : เป็นการศึกษาการใช้บัตรอนุญาตเข้าใช้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีไม่ได้นำบัตรสมาชิกมา
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โดย นัยนา สุคนธมณี
เนื้อหา : ขั้นตอนและวิธีการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการ และงานในตำแหน่ง
ผู้ให้บริการประจำเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

หนังสือและเอกสาร

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับงานบริการยืม-คืน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
โดย บรรจง รุ่งแผน
เนื้อหา : งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติมิลเลนเนียม ในส่วนของ Circulation Module ตั้งแต่
การให้ยืม รับคืน การจอง การปรับ และือื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยืม-คืนในระบบ

การศึกษาเพื่อหาแนวทาง การทำบัตรสมาชิกสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยคอมพิวเตอร์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

โดย บรรจง รุ่งแผน
เนื้อหา : ขั้นตอนและวิธีการทำบัตรสมาชิกด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คู่มือทำบัตรสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โดย บรรจง รุ่งแผน
นื้อหา : เกี่ยวกับการทำบัตรสมาชิก ในส่วนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

หนังสือและเอกสาร

การบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โดย บุญตา กิจหว่าง
เนื้อหา : เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในส่วนของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์

การปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ : กรณีศึกษา หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย บุญตา กิจหว่าง
เนื้อหา : เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างและเบิกจ่าย ขั้นตอนและวิธีการกำกับดูแล
ในการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

การนำเสนอผลงาน


นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 22-23 มกราคม 2557
จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET)
ผลงานที่นำเสนอ : 
1) คำพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

2) เรื่องของสังคม

นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 23-25 มกราคม 2556
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ผลงานที่นำเสนอ : ฤๅภาษาอังกฤษคือยาขม?

การนำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงานโดยวาจา ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2555
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ผลงานที่นำเสนอ :
การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล : กรณีศึกษาหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือและเอกสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชนฯ
โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

35 ปีหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เนื้อหา : เป็นหนังสือครบรอบ 35 ปี หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหาร งานบริการ งานเทคนิค งานเทคโนโลยี
และโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip