Author: Kasorn Sansuwan

การอ่าน ด้วยเทคนิค “UseClark”

การอ่าน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะการอ่านในแต่ละครั้งเราต้องถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดที่อ่านได้ หรือนำเสนอข้อมูลที่อ่านในเวลาต่อมาได้ กรณีทำไม่ได้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จจากการอ่าน เราสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราซึมซับและวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจก่อน

หลักการประมวลผลข้อมูลมี 3 ขั้นตอน  1) การซึมซับ 2) การวิเคราะห์ และ 3) การนำความรู้ไปใช้  สิ่งสำคัญในการอ่านคือ สมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน และไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง จำข้อมูลได้ไม่ดี ดังนั้น สมาธิ ความเข้าใจ ความจำ เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกัน

Read More

รำลึก 210 ปี  แฝดสยาม “อิน-จัน”

ฝาแฝดอิน-จัน เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354 ที่บ้านเรือนแพริมน้ำ ปากคลองแม่กลอง ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 2 ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน โดยพ่อเป็นชาวจีนแต้จิ๋วอพยพแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ส่วนแม่ชื่อ นางนาก บันทึกของฝรั่งบอกว่า ชื่อ Nok ซึ่งอาจออกเสียงว่า นก ก็ได้ แม่มีเชื้อสายจีน-มาเลย์ ฉะนั้นแฝดคู่นี้จึงเป็นจีนถึงสามในสี่ส่วน ซึ่งแต่แรกชาวบ้านเรียกฝาแฝดว่า “แฝดจีน” ต่อมาแม่จึงตั้งชื่อว่า อินกับจัน แรกทีเดียวทั้งคู่หันหน้าเข้าหากัน แต่แม่สอนให้ต่างคนต่างผันตัวออก เพื่อให้ท่อนเนื้อที่เชื่อมต่อกันนั้นยืดออก จะช่วยให้ยืนหันข้างชนกันได้  ซึ่งฝาแฝดคู่นี้สามารถเติบโตและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ

Read More

วิถีมอญนครชุมน์

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปร่วมงาน “เสวนาสืบค้นภูมิปัญญา และฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ วัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นโครงการที่ส่งเสริมและยกระดับทางเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งชุมชนนครชุมน์นั้น มีต้นทุนและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ปกติจะจัดช่วงสงกรานต์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการเลื่อนมาเรื่อย ๆ

เรามาเรียนรู้ว่าวิถีมอญนครชุมน์นั้น ในเรื่องของการกินว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งภายในงานมีการทำอาหารมอญหลายอย่าง เช่น แกงส้มผักพื้นบ้านตามฤดูกาล มีแกงบอน แกงไก่กับกล้วยดิบ (ปกติต้องมีแกงมะตาดด้วย แต่ช่วงนี้ไม่มีผลอ่อนมะตาด) และยังมีลูกขนุนอ่อนต้ม กินกับน้ำพริก มีทอดหัวปลี เป็นต้น

Read More

การอ่านให้เก่ง

เป็นชื่อเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าติดตาม “การอ่านให้เก่ง ” มาดูกันว่าเราควรทำอย่างไรกันบ้างค่ะ

การอ่านของคนเรามีอยู่สองอย่าง คือ อ่านโดยมีจุดประสงค์ กับอ่านไปเรื่อย ๆ ตามใจชอบ ถ้าเราอ่านได้ทั้งสองอย่างก็จะเกิดผลดี อ่านโดยมีจุดประสงค์ เช่น ต้องการหาความรู้มาประกอบการเรียน ต้องการหาคำตอบในบางอย่างบางเรื่องที่อยากรู้  ส่วนอ่านไปเรื่อย ๆ ตามใจชอบนั้น ถ้าอ่านด้วยความตั้งใจก็จะพบเนื้อหาสาระที่ช่วยให้เราได้คำตอบที่ต้องการ

 

อ่านเก่ง หมายความว่า อ่านได้คล่องแคล่ว รู้ความหมายของสิ่งที่อ่าน สรุปความคิดรวบยอดได้  ส่วนอ่านให้เก่ง หมายความว่า นอกจากอ่านเก่งแล้วยังสามารถนำเนื้อหาสาระที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ทำให้คิดเก่ง และทำงานเก่งด้วย

Read More

ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ณ สัทธา อุทยานไทย

การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงแห่งเดียว คือ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งห่างจากบ้านเพียง 8.2 กิโลเมตร ทันทีที่มาถึง ณ สัทธา อุทยานไทย เดินไปที่จุดจำหน่ายบัตรเพื่อซื้อบัตรเข้าชม สำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา ราคา 100 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท เด็ก ราคา 300 บาท จากนั้นเดินไปจุดลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ Wi-Fi และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ณ สัทธา เพื่อสนุกกับสาระบันเทิงในการเยี่ยมชม โดยสแกน QR Code เพื่อรับชม Visual Guide

Read More

Thai-Journal Impact Factors คืออะไร

วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน สำหรับการตีพิมพ์งานวิจัย สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI

(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) และการหาค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารวิชาการไทยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากฐานข้อมูล TCI

 

Impact Factors หมายถึง ความถี่ที่บทความวารสารนั้น จะได้รับการอ้างอิง หรือถูกนำไปใช้ในแต่ละปี

 

Read More

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI พัฒนาขึ้นเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ รวมถึงข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และมีการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยทีมีอยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

ค่า Impact Factor หมายถึง ความถี่หรือ จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารได้รับการ อ้างอิง หรือถูกนำไปใช้ ค่า Impact Factor (คำนวณ จากบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 2 ปี หรือ 5 ปี)

Read More

23 ตุลาคม รำลึกถึงพระปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงวัลย์ราชสมบัติราชาภิเษกสืบสันติวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2411 (ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2527, น. 21)

พี่พร้อมได้รวบรวมพระราชกรณียกิจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สรุปได้ 13 ด้าน ดังนี้

 

1. พระราชกรณียกิจด้านการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน

Read More

นครศรีฯ ดี๊ดี

จังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคใต้อีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว  ที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช  ผู้คนต่างมากราบไหว้ สักการะบูชา ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และมีหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า มีแหล่งอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ คือ “หมู่บ้านคีรีวง” เป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เพราะเป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและสายน้ำ จากการที่ได้ไปสัมผัสจากสถานที่จริง เมื่อครั้งที่ได้กลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านใต้ ผิวสัมผัสได้ถึงความเย็นจากลมธรรมชาติ ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยสวนผลไม้ นานาชนิด มีทั้งอาหารการกินแบบพื้นบ้าน ชาวบ้านมีวิถีชีวิตสุขสงบอยู่กันแบบเครือญาติ หากต้องการปั่นจักรยานชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์ หาเช่าจักรยานมีให้บริการในจุดต่าง ๆ รอบหมู่บ้านได้ และที่สำคัญมีจุดชมวิว มีทัศนียภาพที่สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ เพื่อถ่ายภาพบันทึกไว้ในความทรงจำที่ดี

 

Read More

เที่ยวเมืองรอง : วัดขนอนหนังใหญ่

หากเอ่ยถึงเมืองรอง ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก หลายคนคงนึกถึงจังหวัดราชบุรี คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี คือ คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี จากคำขวัญที่ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดราชบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง เช่น ถ้ำเขาบิน ถ้ำจอมพล  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดเขาช่องพราน และหนึ่งในนั้น คือ วัดขนอนหนังใหญ่

 

Read More