เทศกาลทำบุญทอดกฐิน @ วัดโนนพิมาน

ช่วงนี้เป็นเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเป็นกาลทาน  ทุกวัด เวลาไปวัดฟังธรรม  พระท่านจะเทศน์เรื่องการทอดกฐิน ข้าพเจ้าก็ได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อน ๆ สาธุชนคนใจบุญได้มีโอกาสทำบุญตามสมควร (ไม่จำกัดจำนวนเงิน)  ปกติก็ทำทุกปี  มีเพื่อนมาบอกบุญ  เหตุเนื่องมาจากว่า ปู่ของเพื่อน   ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดโนนพิมาน (หลวงปู่บัว ถาวโร) แจ้งลูกหลานให้สร้างพระอุโบสถขณะยังมีชีวิตอยู่  เนื่องจากหมู่บ้าน ยังไม่มีพระอุโบสถ  และอำเภอคง  ก็อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มาก เนื่องจาก เป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนครราชสีมา ลูกหลานทำตามความประสงค์  ของผู้วายขนม์ เริ่มตั้งแต่ กำหนดการวางศิลาฤกษ์ จนถึงปัจจุบัน   เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ ที่วัดโนนพิมาน ตเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ทางวัดได้มีการทอดกฐิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างพระอุโบสถ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ข้าพเจ้าในฐานะ เป็นเพื่อนกับครูแหม่ม พอรับทราบว่า พระอุโบสถ ยังสร้างไม่เสร็จ ด้วยจิตที่เป็นกุศลเกิดศรัทธาขอเป็นสะพานบุญ  ไปบอกบุญต่อ เพื่อให้พระอุโบสถสร้างเสร็จ เพื่อที่ทางวัดจะได้นำปัจจัย ไปดำเนินการสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จ กำหนดการทอดกฐิน มีขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดยบอกบุญญาติธรรมที่รู้จักรล่วงหน้าเป็นปี เพื่อที่จะได้นำปัจจัย  ไปถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา สืบต่อไป

อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน มี ดังนี้

๑.ทำให้มีอายุยืนยาว

๒. ทำให้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์

๓.จะไม่ถูกวางยาพิษให้เป็นอันตรายถึงชีวิต

๔.ทรัพย์สมบัติจะไม่เป็นอันตรายด้วยโจรภัยหรืออัคคีภัย

๕. จะได้เป็นเอหิภิกขุในอนาคต

รายชื่อสาธุชนคนใจบุญ ได้แก่ ๑. นางป้วน กรรเจียกพงษ์ ๒. นายธนสาร กรรเจียกพงษ์๓. นายธนรัตน์ กรรเจียกพงษ์ ๔. นางพนมทวน กรรเจียกพงษ์ ๕.นายกฤษณ์ สุวรรณหงส์ ๖.นางมรกต แย้มชุติ ๗.นส.วทันยา แย้มชุติ ๘.นายวิเชษฐ์ แย้มชุติ ๙.นางจารุวรรณ กรรเจียกพงษ์ ๑๐. นายธนบดี กรรเจียกพงษ์ ๑๑.นายสุทธิดล กรรเจียกพงษ์ ๑๒. นส.ศิวาพร กรรเจียกพงษ์ ๑๓.นส.ศิริพร กรรเจียกพงษ์ ๑๔. นส.วิภาวรรณ กรรเจียกพงษ์ ๑๕.นางรัตนา แสงอรุณ ๑๖.นส.นภัสรพี ประจำเมือง ๑๗.นส.พนิดา สุทธิธรรมานนท์ ๑๘.คุณจิราภรณ์ พูพะเนียด ๑๙. คุณจิวัสสา สาร์กระแส ๒๐.คุณพจนรารถ ศิริธรรม ๒๑. คุณรุจนี กลิ่นอุบล ๒๒. คุณนุจรีย์ กิยะแพทย์ ๒๓.คุณกรุณา ศรีเจริญ ๒๔.คุณมด ๒๕.คุณมิ้ง ๒๖. เจ๊หน่อง ๒๗พี่สายสนม ๒๘.คุณมาลัย ว่านวัฒน์ ๒๙. คุณมยุรี ศรีบำรุงเกียรติ ๓๐.คุณธมกร  แย้มงามเหลือ ๓๑.คุณเบญญาภา ปุณยถิรธำรง ๓๒.คุณสำรวม แสงอ่อน ๓๒.คุณยายเสงี่ยม อินทรประสิทธิ์ ๓๓.ป้าจรินธร จันทรานุสรณ์ ๓๔. ป้านันท์ ๓๕.ป้าต๋อย ๓๖. ครูกันตินันท์ วงษ์เชษฐ์ ๓๘. ครูปณิชา เชื้อตรง ๓๙.คุณนิภา บุญขจาย ๔๐.คุณเอมอร ศรีสวัสดิ์ ๔๑. คุณอุรวี จริยากุลธนา ๔๒.ป้าวิรตรี จริยากุลธนา ๔๓.ป้าอุทัย เดชพันธุ์ ๔๔. ลุงประชุม เดชพันธุ์ ๔๕. คุณวิไลรักษ์ แก้ววิไล ๔๖.คุณบุญมี ตระกูลชัยศรี ๔๗. คุณบรรจง รุ่งแผน ๔๘.คุณธนวรรณ ขาวบาง ๔๙. คุณเกษร แสนสุวรรณ ๕๐. คุณเกศินี เพ็ญศิริ ๕๑. คุณพัชรี เวชการ ๕๒. พี่ตุ่น ๕๓. คุณสมจิตร ใจการณ์ ๕๔. คุณสมพร พันธุ์มา ๕๕. พี่นา ๕๖. ป้าลำใย แก้วภูผา ๕๗.คุณบุญเรือน กัลยาณเมธี ๕๘.คุณสุทิน พรหมโมบล ๕๙. คุณประภาพรรณ รักกลาง ๖๐.คุณผ่องศรี เกลียวสัมพันธ์ ๖๑. คุณชัยสิทธิ์ เกลียวสัมพันธ์ ๖๒. คุณนุชจรีย์ อิ่มประไพ ๖๓.ป้าสาลี่ วงศ์สมบูรณ์ ๖๔. พี่สุนีย์ ตรียินดี ๖๕.นายอำนาจ เกตุสม ๖๖. คุณสายสุนีย์ นกดำ ๖๗. พี่จันทร์ฉาย แสงทองศรี ๖๘. คุณณัฐดินี ชมภูเอี่ยม ๖๙.คุณสุภมาศ ศรีโนนม่วง ๗๐. คุณหรรษา การะเวก ๗๑. คุณพรทิพย์ สมฤทธิ์ ๗๒. คุณสาธิต อ่อนประสพ ๗๓. คุณดรุณี แซ่เจีย (น้องดา – อาเจ๊) ๗๔. คุณจารุวรรณ กรรเจียกพงษ์ และ กลุ่มแม่ค้าตลาดนัด

การทอดกฐินเป็นกาลทาน  ปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียว ในปีหนึ่ง ๆ ต้องทำภายในกำหนดเวลา และผู้ทอดก็ต้องตระเตรียมจัดทำเป็นงานใหญ่ ต้องมีผู้ช่วยเหลือหลายคน จึงนิยมกันว่าเป็นพิธีบุญที่อานิสงส์แรง พิธีเช่นนี้ได้ทั้งภาคสมบัติเพราะเราเองบริจาคได้ทั้งบริวารสมบัติ เพราะได้บอกบุญแก่ญาติมิตรให้มาร่วมการกุศลกาลทานเช่นนี้ เรียกว่า ทาน

วันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒) รวบรวมทุน เพื่อสร้างพระอุโบสถ ขอให้ผู้อ่านจงถึงพร้อมด้วยความดี…

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดีทั้งหมด ขอยกบุญกุศลให้กับแม่ของข้าพเจ้า ด้วยความเคารพ ต่อบิดา มารดา

ขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสบทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดโนนพิมาน  ต.เมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒) ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕๐ เปอร์เซนต์

พระพุทธรูปในพระอุโบสถ

 

พระอุโบสถ