ฟังบรรยายพิเศษ

วันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ร่วมประชุมกลุ่มวิเคราะห์ และทางกลุ่มฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม    ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “ความท้าทายในการให้บริการสารสนเทศในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงห้องสมุดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน        โดยมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง 3 สิ่ง คือ 1. CUNEX : Digital ecosystem ทุกอย่างจะอยู่บนมือถือ ได้แก่ Study Room Reservation และ Library Services Coming Soon!! ในรูปแบบ Digital ID Card 2. Life Long Learning 3. Leading innovation in Thai higher Education

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือ

1. พื้นที่การให้บริการ เดิมพื้นที่ที่ให้บริการวิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่งอ่านทั้งหมดและบริการ 24/7 (E-Resources 24/7 access) ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล โดยพื้นที่ค่อนข้างปลอดภัยเป็นห้องนั่งอ่านโล่ง ไม่มีชั้นหนังสือมาบังตา และมีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ

2. ห้องสมุดเล็กๆ จะลดลง พื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือจะลดลง แต่จะทำพื้นที่การเรียนรู้มากขึ้น

3. สิ่งเร้าภายนอกมหาวิทยาลัย รอบด้านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมช็อปปิ้งมากมาย ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรจึงคิดโจทย์ว่า” จะทำอย่างไรให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ” คิดว่านักศึกษาชอบอะไร จึงจัดสิ่งนั้นเข้ามา เช่น บอร์ดเกม ร้านกาแฟ และทำพื้นที่นั่งอ่านให้มากๆ

4. ความต้องการของนักศึกษา 4.1 นักศึกษาต้องการพื้นที่สบาย มี Wi-Fi ที่แรงและเร็ว บริการปลั๊กไฟ ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรจึงต้องหามาตรการประหยัดไฟแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เช่น ใช้หลอดไฟ LED 4.2 ต้องการให้มี Research Room ใช้ในการติว

…ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการให้บรรณารักษ์จดเลคเชอร์การสอนของอาจารย์ Croceaed Content ซึ่งเนื้อหาจะอยู่ในห้องสมุด สามารถดูย้อนหลังได้

พื้นที่เล่นของสำนักงานวิทยทรัพยากร                                                               

E-sport / บอร์ดเกม เปิดบริการ 14.00-20.00 น. และช่วงสอบงดให้บริการ การเล่นเกมจะได้ความรู้ด้วย อย่างบอร์ดเกม จะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเล่าถึงความเป็นมาของเกม และอุตสาหกรรม E-sport นักศึกษาต้องรู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งกิจกรรมนี้ 1 ปีจัด 12 ครั้ง

กล้องวงจรปิด

สำนักงานวิทยทรัพยากรติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าทางเข้า และติดข้อความไว้ว่า “สำรวจที่นั่งว่าง” นักศึกษาชอบมาดูว่าตรงไหนว่าง ส่วนทางสำนักงานวิทยทรัพยากรดูเรื่องความปลอดภัย